KEV TIV THAIV KEV KIS MOB RAU COV LAG LUAM ME NYOB HAUV WISCONSIN

Cov lag luam me nyob hauv Wisconsin feem ntau ua hauj lwm ntawm kev tau txais cov txhiaj tsig tsawg thiab tuav cov nyiaj cia tau tsis ntau, uas ua rau cov huab cua uas tshwj xeeb tshaj yog cuam txhuam los ntawm kev sib kis kab mob. Cov teeb meem yuaj rau cov lag luam me no uas cov lag luam tab tom vam khom txog tsoom fwv los sis lwm yam kev pab nyiaj txiag yog uas feem ntau lawv tsis muaj kev sib raug zoo ntawm kev xav tau nyiaj txiag, los sis yog tsis muaj feem cuam, kom tsim nyog rau cov kev pab cuam no. WEDC Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant yog tsim los pab cov lag luam me no kom nrov qab sawv tau thaum uas tseem tuaj yeem tshawb kom cov mus siv tau rau ntawm kev coj ua zoo tshaj plaws rau cov neeg ua hauj lwm, cov qhua thiab kev nyab xeeb ntawm zej zog.

Cov lus qhia yooj yim hais txog kev pab cuam thiab cov ntsiab lus ntawm cov txheej txheem kev tsim nyog tau txais uas tshwm hauv qab no. Nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv tau ntawm cov lus nug uas keev nug tas li.

NWS UA HUAJ LWM TAU LI CAS

Cov nyiaj tau los ntawm tsoom fwv los pab tiv thaiv kab mob Khaus Laus Nam Vai Lav, Txoj Cai Pab Nyiaj Txiag thiab Kev Nyab Xeeb Ntawm Lag Luam (CARES), Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant yuav muab kev pab cuam $2,500 txog 30,000 rau Wisconsin cov lag luam me los pab them cov nqi thaum uas cov lag luam raug kaw los sis rau kev noj qab hauv huv thiab tsim kho kev nyab xeeb, nyiaj ua hauj lwm thiab nyiaj hli, nqi xauj, kev qiv nyiaj yuav tsev thiab chaw khaws khoom

COV KEV CAI YUAV TSUM UA KOM TAU RAU KEV TSIM NYOG TAU TXAIS KEV PAB

Txhawm rau kom tsim nyog tau txais, cov lag luam yuav tsum:

 • yog cov lag luam nyob hauv Wisconsin, rau cov lag luam tsis vam txiaj ntsig;
 • ntiav neeg ua huaj lwm 20 leej ua huaj lwm puv-sij hawm sib npaug (FTE) los sis tshawg dua, suav nrog tus tswv;
 • khwv tau ntau dua $0 tab sis tsawg dua $1 lab hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo (cov nyiaj muag khoom thiab cov ntawv txiav nyiaj); thiab
 • tau pib ua huaj lwm thaub lub Ib Hli Ntuj. 1, 2020, thiab tau ua lag luam thaub lub Ob Hli Ntuj. 2020. (Cov lag luam raws caij nyoog
 • yuav tsum siv tag nrho cov nyiaj FTEs ntau tshaj plaws los ntiav neeg thaum lub caij.)

LUB CAIJ THOV KEV PAB CUAM

Daim ntawv thov nyiaj pab cuam hauv online yuav tuaj yeem nkag mus saib tau li ib lim tiam txij li 8 teev sawv txov Hnub Monday, Lub Nrau Hlis Ntuj Tim 15, txog 11: 59 teev ib tag hmo. Hnub Sunday, Lub Nrau Hlis Tim 21. Qhov txuas rau daim ntawv thov yuav tuaj tshaj tawm ntawm nplooj ntawv no. Lub Koom Haum Wisconsin Economic Development Corporation yuav qhia meej rau cov ntaub ntawv no thiab los ntawm txhua qhov ntawm nws qhov tshooj kev sib txuas lus thaum lub sij hawm pib thov thiab xaus.

KEV NPAJ TUS KHEEJ

Cov neeg thov rau cov thov kev pab cuam npaj kom txhij rau lub sij hawm thov kev pab cuam hauv ib lub lim tiam los npaj cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau muaj li hauv qab no:

 • 2018 los sis 2019 tsoom fwv muab se rov rau txoj kev lag luam (Yog hais tias koj pib koj qhov kev lag luam rau xyoo 2020 lawm, koj yuav tsis muaj cai tau txais qhov nyiaj pab no). Cov nyiaj se thov tau rov qab yog:
  • Daim foos IRS 1065 Kev Koom Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav tsum muaj K-1s)
  • Daim foos IRS 1120 Kev Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav muaj sij hawm)
  • Daim foos IRS 1120S S Kev Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav tsum muaj K-1s)
  • Daim foos IRS 1040 (tus tswv nkaus xwb) thiab cov hauv qab no:
   • Txoj Cai C, Kev Khwv Tau thiab Kev Poob Peev los ntawm Kev Lag Luam
 • Kos npe thiab sau hnub tim W-9 muaj nyob ntawm www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
 • Ib tsab ntawv los sis tsab email ntawm kev lees paub los ntawm cov koom haum hauv zej zog uas qhia tias koj txoj lag luam tau ua hauj lwm nyob rau Lub Ob Hlis Ntuj 2020. Tsab ntawv los sis tsab email tuaj yeem yog los ntawm ib qho hauv qab no:
  • Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Pab Kev Lag Luam
  • Lub koom haum Main Street los sis Connect Communities
  • Cov chaw hauj lwm txhim kho kev lag luam hauv zej zog
  • Pab pawg txhim kho kev lag luam hauv zej zog
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv zos
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv nroog
  • Lub nroog, nrog rau cov pawg neeg tsoom fwv
  • Lub Nroog
  • Cov txhab nyiaj hauv cheeb tsam, cov koom haum qiv nyiaj los sis koom haum qiv nyiaj txiag txhawm rau kev txhim kho zej zog
  • Lub Chaw Txhim Kho Lag Luam Me Nyob Rau Ib Cheeb Tsam Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Washington
  • Teb Chaws Amekas Lub Chaw Hauj Lwm Muab Kev Pab Cuam Xa Tawm Khoom Lag Luam – Wisconsin
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv cheeb tsam
  • Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Tawm Phiaj Xwm Hauv Cheeb Tsam
  • Koom haum pab kev ua lag luam
 • Cov qauv ntawv sau rau tsab ntawv los sis email tuaj yeem rub cov ntawv tau ntawm no (cov ntaub ntawv yuav raug kaw cia hauv koj cov ntawv uas tau teev tseg). Kev xa tsab ntawv fab is lev taus niv rau koj hauv email yog qhov siv tau.

PUAS MUAJ LUS NUG DAB TSI?

Yog tias koj muaj lus nug hais txog Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant, thov tshab xyuas nplooj ntawv no ntawm cov lus nug uas keev nug.

TXHAWM RAU MUAB LUS QHIA PAUB NTXIV

WEDC cov neeg sawv cev npaj txhij los muab kev taw qhia rau cov tswv lag luam me tus uas cov lus nug tsis tau teev muaj nyob hauv lus nug (FAQs) keev pom nug tas li. Xav mus cuag WEDC ib tus neeg sawv cev, hu rau 608.210.6700. Thaum peb tab tom muaj xov tooj hu nkag los ntau, ua tsaug qhov koj ua siab ntev.