KOOM HAUM WE’RE ALL IN SMALL BUSINESS GRANT: COV LUS NUG UAS KEEV NUG

Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant yog tsim los pab cov lag luam me kom rov qab sawv tau raws li lawv tau tawm ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab Nyob Hauv Tsev Rau Kev Nyab Xeeb Dua, uas tseem txhawb kom muaj kev coj ua zoo tshaj plaws kom cov neeg ua hauj lwm, cov qhua thiab zej zog nyob nyab xeeb.
Cov nyiaj tau los ntawm tsoom fwv cov nyiaj pab tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Laus Nam Vais Lav, Txoj Cai Pab Nyiaj Txiag thiab Kev Nyab Xeeb Ntawm Lag Luam (CARES), Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant yuav muab kev Pab Cuam $2,500 txog 30,000 rau Wisconsin cov lag luam me los pab them cov nqi thaum uas cov lag luam raug kaw los sis rau kev noj qab haus huv thiab tsim kho kev nyab xeeb, kev txhim kho, nyiaj ua hauj lwm thiab nyiaj hli, nqi xauj, kev qiv nyiaj yuav tsev thiab chaw khaws khoom.

Tej zaum qhov lag luam yuav rau npe thov tau yog hais tias nws raug raws li cov qauv kev cai hauv qab no:

 • Cov kev lag luam yog nyob rau Xeev Wisconsin thiab yog ua kom tau nyiaj paj;
 • Txoj lag luam ntiav neeg ua hauj lwm 20 leej ua hauj lwm puv-sij hawm sib npaug los sis tshawg dua (FTE), suav nrog tus tswv;
 • Txoj lag luam khwv tau ntau dua $0 tab sis tsawg dua $1 lab hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo (cov nyiaj muag khoom thiab cov nyiaj tau txais tag nrho); thiab
 • Txoj lag luam tau pib ua huaj lwm thaum lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2020, thiab tau ua lag luam thaum Lub Ob Hlis Ntuj 2020. (Cov lag luam
 • raws caij nyoog yuav tsum siv tag nrho cov nyiaj FTEs ntau tshaj plaws los ntiav neeg rau lub caij no.)
Muaj. Cov kev txwv hauv qab no muaj feem cuam tshuam kev thov rau Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant:

Daim ntawv thov nyiaj pab cuam hauv online yuav tuaj yeem nkag mus saib tau li ib lim tiam txij li 8 teev sawv txov Hnub Monday, Lub Nrau Hlis Ntuj Tim 15, txog 11: 59 teev ib tag hmo. Hnub Sunday, Lub Nrau Hlis Tim 21. Qhov txuas (link) nkag rau daim ntawv thov yuav muab tshaj tawm ntawm nplooj ntawv no.. Lub Koom Haum Wisconsin Economic Development Corporation yuav qhia meej rau cov ntaub ntawv no thiab los ntawm nws txhua tshooj sib txuas lus thaum lub sij hawm pib thov thiab xaus.

Koj yuav tau muaj cov ntawv hauv qab no los thov:

 • 2018 los sis 2019 tsoom fwv muab se rov rau txoj kev lag luam (Yog hais tias koj pib koj qhov kev lag luam rau xyoo 2020 lawm, koj yuav tsis muaj cai tau txais qhov nyiaj pab no). Cov nyiaj se thov tau rov qab yog:
  • Daim foos IRS 1065 Kev Koom Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav tsum muaj K-1s)
  • Daim foos IRS 1120 Kev Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav muaj sij hawm)
  • Daim foos IRS 1120S S Kev Lag Luam Cov Nyiaj Rov Qab Tau Los (tsis tas yuav tsum muaj K-1s)
  • Daim foos IRS 1040 (tus tswv nkaus xwb) thiab cov hauv qab no:
   • Txoj Cai C, Kev Khwv Tau thiab Kev Poob Peev los ntawm Kev Lag Luam
 • Kos npe thiab sau hnub tim W-9 muaj nyob ntawm www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
 • Ib tsab ntawv los sis tsab email ntawm kev lees paub los ntawm cov koom haum hauv zej zog uas qhia tias koj txoj lag luam tau ua hauj lwm nyob rau Lub Ob Hlis Ntuj 2020. Tsab ntawv los sis tsab email tuaj yeem yog los ntawm ib qho hauv qab no:
  • Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Pab Kev Lag Luam
  • Lub koom haum Main Street los sis Connect Communities
  • Cov chaw hauj lwm txhim kho kev lag luam hauv zej zog
  • Pab pawg txhim kho kev lag luam hauv zej zog
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv zos
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv nroog
  • Lub nroog, nrog rau cov pawg neeg tsoom fwv
  • Lub Nroog
  • Cov txhab nyiaj hauv cheeb tsam, cov koom haum qiv nyiaj los sis koom haum qiv nyiaj txiag txhawm rau kev txhim kho zej zog
  • Lub Chaw Txhim Kho Lag Luam Me Nyob Rau Ib Cheeb Tsam Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Washington
  • Teb Chaws Amekas Lub Chaw Hauj Lwm Muab Kev Pab Cuam Xa Tawm Khoom Lag Luam – Wisconsin
  • Koom haum txhim kho kev lag luam hauv cheeb tsam
  • Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Tawm Phiaj Xwm Hauv Cheeb Tsam
  • Koom haum pab kev ua lag luam

Tuaj yeem mus saib daim ntawv piv txwv txog kev lees paub nyob ntawm no..

Koj kuj tseem yuav tsum tau muab peb-tug zauv cim ntawm North American Industry Classification System (NAICS) uas raug zoo tshaj rau koj txoj lag luam. Cov ntaub ntawv no yuav tau muaj nrog hauv koj daim ntawv them se. Lwm qhov kev xaiv ntxiv, koj tuaj yeem nrhiav nws los ntawm kev sau cov ntawv qhia txog kev lag luam rau hauv lub npov tshawb nrhiav ntawm no..

Nco ntsoov tias daim ntawv thov online rau Lub Koom Haum We All All In cov nyiaj pab cuam yuav muaj cov npe teev cia uas xaiv koj qhov kev lag luam los ntawm peb tus lej cim ntawm NAICS thiab cov lus piav qhia. Piv txwv li, yog tias koj lub tuam txhab muab Kev Pab Cuam Tu Vaj Tu Tsev (561720), koj yuav xaiv tus lej 561 rau Lub Chaw Ua Hauj Lwm Tswj Hwm Kev Ua Hauj Lwm. Rub daim ntawv teev cov cai ntawm NAICS uas koj tuaj yeem xaiv los hauv daim ntawv thov kev pab.

Thov ua tib zoo muab siab xyuas cov kauj ruam no, vim tias kev teev npe nkag yuav siv hom kev lag luam rau tus as khauj.

Cov peev nyiaj pab tuaj yeem siv rau txhua cov nqi khiav lag luam, suav nrog tab sis tsis txwv rau cov nyiaj ua hauj lwm thiab nyiaj hli, nyiaj xauj tsev, ntawv qiv nyiaj yuav tsev thiab kev tsim khoom; thiab/los sis rau kev txhim kho kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Tsim nyog. Ib txoj lag luam raws caij nyoog tau suav tias yog kev lag luam hauv Lub Ob Hlis Ntuj 2020, txawm hais tias lub caij tseem tsis tau qhib.

Them. Cov nyiaj pab yog xam tias yog cov nyiaj tau los rau lub hom phiaj se.

Tom qab lub sij hawm daim ntawv thov raug kaw lawm, cov ntawv thov yuav raug tshuaj xyuas rau kev tsim nyog tau txais thiab yuav raug muab qhab nia, ntaus nqi thiab muab raws li cov kev lag luam nrog kev cuam tshuam loj tshaj vim kev sib kis Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), kev ntxhov siab hauv zej zog thiab thaj chaw sib faib. Qhov kev ntaus nqi kuj tseem yuav txiav txim siab seb qhov lag luam puas tau txais kev pab los ntawm WEDC qhov kev pab cuam SB20/20 los sis Cov Nyiaj Pab Rau Pab Pawg Neeg Me Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev, los sis los ntawm Teb Chaws Asmeskas lub koom haum Kev Tswj Xyuas Kev Qiv Nyiaj Rau Cov Lag Luam Me Uas Raug Kev Puas Tsuaj.

Ib qho kev ua hauj lwm puv sij hawm sib npaug (FTE) yog ib los sis ntau tus neeg ua hauj lwm tag nrho 40 teev nyob rau ib lub lim tiam. Piv txwv, yog koj muaj ob tug neeg ua hauj lwm uas ib tug twg ua hauj lwm 20 teev toj ib tug ua ib lub lim tiam, yog li ntawd koj yuav muaj ib tus FTE.

Thaum tau txais kev pom zoo, koj yuav tau txais daim ntawv cog lus rau kos npe hauv online (ntawm email los ntawm DocuSign) uas lees paub qhov tseeb thiab kev ua raug ntawm koj cov ntaub ntawv thov.

Koj kuj tseem yuav tsum tau sau daim ntawv tshaj qhia uas hais qhia txog kev siv cov nyiaj pab seb yuav raug siv mus li cas. Cov ntaub ntawv no yuav tsum tau teb kom tiav ua ntej Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 31, 2020.

Tsi tas li ntawd, tej zaum koj yuav raug pheej hmoo xaiv tom qab los ntawm kev tshab xyuas dua koj cov nyiaj siv, yog li ntawd nws tseem ceeb khaws cov ntawv txais nyiaj los sis cov pov thawj uas qhia tias yuav siv cov nyiaj ntawd li cas. Leb Xeev txoj cai lij choj kom koj yuav tsum khaws cov ntaub ntawv no peb xyoos.

Cov nyiaj pab thawj zaug tau teev sij hawm pib them rau Lub Rau Hlis Ntuj, thiab tag nrho cov ntawv ceeb toom cov nyiaj pab yuav tau ua kom txog rau thaum Lub Xya Hlis Ntuj xaus.
Koj yuav tau txais email los ntawm WEDC tus koom tes ua yog tus neeg feem thib peb uas muab kev pab nyiaj txiag nug seb koj xav txais pob nyiaj pab li cas – xa hauv txhab cia nyiaj raws fab is lev taus niv los sis xa rau daim npav rho nyiaj is lev taus niv.

Lub hom phiaj ntawm WEDC Lub Koom Haum We’re All In Small Business Grant yog ob npaug. Lub koom haum muaj lub hom phiaj los pab Wisconsin cov lag luam me kom rov zoo li qub thiab tseem txhawb nqa kev coj ua kom zoo tshaj plaws los txhawb kev ntseeg siab rov qhib Wisconsin kev lag luam. Cov neeg tau txais kev pab cuam yuav dhau los ua cov lag luam We’re All In los ntawm kev cog lus los saib xyuas kev nyab xeeb zoo tshaj plaws hauv lawv cov chaw lag luam los tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm, cov qhua thiab cov zej zog uas lawv khiav lag luam. Cov lus qhia txog kev nyab xeeb kev lag luam muaj nyob ntawm wedc.org/reopen-guidelines. WEDC txhawb nqa txhua cov lag luam, loj thiab me, los hloov kho kev coj tus cwj pwm los txhawb kev nyab xeeb thiab kev nyob tus yees fab kev noj qab haus huv thiab kev ua neej. Peb sawv daws yuav muaj kev noj qab haus huv thiab muaj kev nyab xeeb mus ua ke.

Txhawm Rau Lus Qhia Paub Ntxiv

WEDC cov sawv cev npaj txij los muab kev taw qhia rau cov tswv lag luam me uas muaj cov lus nug tsis nyob hauv Cov Lus Kheev Nug no. Txhawm rau tiv tauj WEDC cov sawv cev, hu rau 608.210.6700. Vim tias peb tab tom yuav muaj neeg hu xov tooj tuaj coob heev, thov koj ua siab ntev. Koj tuaj yeem xa cov lus nug rau peb hauv is lev tho niv los ntawm kev nyem rau ntawm lub pob “Contact Us” hauv qab.